Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci mezivědní obor, který lze definovat jako legislativou stanovená pravidla nebo opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při pracovním procesu.
BOZP je souhrnem všech opatření ze strany zaměstnavatele, která mají za cíl zamezit vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo ztrátám na životech pracovníků. Opatření mohou mít povahu technologickou, technickou, právní, organizační či administrativní.
Prevence těchto rizik pro Vás školíme.

Podkategorie