Tým lektorů

ŠKOLENÍ PRO SYSTÉM ŘÍZENÍ, INSPEKCI A VÝROBKOVOU CERTIFIKACI

Martin Doležal
autorizovaný technik, lektor
Je energetickým specialistou a autorizovaným technikem pozemních staveb. Od roku 2008 je aktivním specialistou na energetické dokumenty, v nichž se neustále zdokonaluje a rozšiřuje svou působnost. Od Průkazů energetické náročnosti budov, přes Energetické audity a Energetické posudky se postupně propracoval na specialistu na systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001. S tímto systémem má bohaté zkušenosti při zavádění ve velkých firmách, školení zaměstnanců i manažerů firem a technické pomoci při návrhu a realizaci úsporných opatření.

Celý popis

Lektorskou činnost zahájil v roce 2009 – proškolení cca 200 budoucích energetických specialistů, které pokračovalo průběžným vzděláváním vynuceným legislativními změnami. Od roku 2015 pracuje jako inspektor a lektor pro společnost TÜV NORD Czech. V současné době se v oblasti školení specializuje především na oblast energetického managementu dle ISO 50001. Hlavní součástí školení je především obecné poznání systému ISO 50001. Velká část školení je ale věnována také konkrétním řešením pro danou společnost. V případě školení pro konkrétního zákazníka pak včetně poznání vlastního energetického hospodářství a návazností na něj. Ve svých školeních klade důraz především na praktické využití v praxi a dlouhodobý přínos dané společnosti. Autorizovaný technik ČKAIT, Energetický specialista MPO, Spolek termovizního měření.

Lukáš Domin
auditor, lektor
Pracoval v dodavatelské, procesní a zákaznické kvalitě v automobilovém průmyslu s dalšími zkušenostmi ve vedení výroby, logistice a personalistice. Je systémovým a procesním auditorem ISO 9001, IATF 16949 a VDA 6.3. Specializuje se na školení norem QMS a nástrojů jakosti /8D, FMEA, SPC, PPAP/.

Ing. Miloš Faltejsek
odborný inspektor, lektor
Je absolventem Českého vysokého učení technického, fakulta strojní, obor strojírenská technologie, specializace nauka o materiálu. Na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské absolvoval postgraduální studium „jaderná energetika“.
V průběhu svého produktivního života dlouhodobě pracoval v oboru klasické energetiky, od roku 1984 se výhradně věnoval problematice řízení a zabezpečování kvality vybraných a vyhrazených zařízení v jaderné energetice.

Celý popis

Nabyté zkušenosti v této oblasti rozšiřoval v rámci svého působení na Československé komisi pro atomovou energii, ve firmách ČEZ, a. s., v organizaci státního odborného dozoru ITI Praha i v rámci působení v technickém výboru pro akreditaci inspekčních orgánů Českého institutu pro akreditaci. V rámci osobního vzdělávání absolvoval řadu kurzů zaměřených na základy managementu kvality pořádaných Českou společností pro jakost i Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Od roku 1996 působil ve Státním úřadě pro jadernou bezpečnost (SÚJB) jako inspektor jaderné bezpečnosti převážně pro oblast hodnocení jaderné bezpečnosti jaderných zařízení. Kromě hodnotících a inspekčních činností v této oblasti spolupracoval na vytváření nové atomové legislativy, a to jak při tvorbě nového atomového zákona tak i jeho prováděcích právních předpisů v oblasti systémů řízení a zajišťování kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení, které jsou součástí těchto jaderných zařízení. Od roku 2017 pracuje ve Státním úřadě radiační ochrany (SÚRO) jako samostatný výzkumný pracovník. V návaznosti na legislativní činnost nadále aktivně spolupracuje s SÚJB a zaměřuje se na výklad výše uvedených právních předpisů vytvářením tzv. bezpečnostních návodů SÚJB pro jejich uživatele. S ohledem na získané zkušenosti z legislativní činnosti v oblasti systému řízení a zajišťování technické bezpečností vybraných zařízení pracuje příležitostně jako lektor jak pro SÚJB a Státní úřad radiační ochrany, tak externě prostřednictvím společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o. Ve svých školeních se zaměřuje na výklad uvedených právních předpisů k jejich využití v praxi, za účelem zvyšování úrovně znalostí a praktických zkušeností z řad osob, které jsou povinny plnit požadavky těchto právních předpisů.

Ing. Jan Hrabánek
vedoucí auditor, lektor
Počátkem roku 1996 byl na základě výběrového řízení přijat na pozici poradce v oblasti ŽP, ve společnosti RWTÜV. Tato pozice se v průběhu roku 1998 změnila na pozici auditora QMS, postupem let se tato pozice rozšiřovala o EMS, OHSAS, TSP, SA 8000 a posledním systémem který lektor audituje je EnMS. Pro všechny tyto systémy je vedoucí auditor. Působí jako interní auditor, auditor druhou (v případě požadavku zákazníka) i třetí stranou. Jako auditor působí v České republice a příležitostně i v dalších evropských zemích (Slovensko, Polsko, Bulharko, Německo, Slovinsko a další)

Celý popis

Lektorem systému EMS působí cca od roku 2000, následně i pro oblast OHSAS a EnMS. Lektorova původní pracovní praxe je z oblasti servisu elektro a elektroenergetiky. Specializuje se na školení v oblasti systémů EMS, OHSAS a EnMS. Ve svých školeních se zaměřuje na praxi získanou jak profesní zkušeností, tak z auditování.

Mgr. Veronika Hrušková
lektor
Je vedoucí Laboratoře analytické chemie od roku 2010.
Specializuje se na rozbory kovových i nekovových materiálů metodou ICP-OES a IČ.
Laboratorní zkušenosti s podobnou metodou AAS  získala v  předchozí 15–ti leté praxi v oblasti životního prostředí a farmacie.

Ing. Bernard Kopec
auditor, poradce managementu kvality
Auditor a poradce managementu kvality TÜV NORD (dříve RW TÜV), technický expert pro oblast hutnictví, strojírenství, železnice, zkoušení, NDT od r.1992 dosud 420 auditů (hutní a strojírenské podniky v ČR, Hamilton,Derby,Graz aj.), auditor a poradce systému IRIS, RISAS, zkušebnictví, personální kvalifikace NDT, evropské ceny excellence EFQM od r.1998 dosud (mj. Derby, Alžír, Korea, Indie aj.), předseda zkušební komise EOQ pro funkce Quality manager a Auditor od r.1995 dosud předseda technické normalizační komise NDT TNK 80 při ÚNMZ – zpracování 52 norem od r.2008 dosud.

Celý popis

Od r.1970 dosud 240 publikovaných prací (3 monografie) a přednášek z oboru NDT a managementu kvality ( Ultrasonics International – 10 ročníků – Londýn, Edinburg, Vídeň, Madrid aj., Stelco Hamilton, King´s College, Imperial College Londýn, Serco Test Derby, Universita Versailles Paříž, Universita Gregoriana Řím, Technická universita Köln aj.) Člen redakční rady NDT International and Evaluation, Oxford od r. 1984 dosud Ocenění Manažer kvality 2002 (vláda a ČSJ) za celoživotní přínos pro rozvoj managementu kvality, Cena ČNDT 2008 za celoživotní přínos v oboru nedestruktivního zkoušení aj.

MUDr. Hana Kubíčková
konzultantka, mentorka, lektorka
Řadu let se v rámci zaměstnání v nadnárodní společnosti a poté jako OSVČ věnuje především projektům osobního rozvoje středního a vyššího managementu, pracuje jako osobní mentor (poradenství, trénink, koučink) vedoucích pracovníků především ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu. Pro společnost A Consult, s.r.o.vede kurzy komunikačních a manažerských dovedností.

Celý popis

Absolventka LF UK v Hradci Králové, atestace prvního stupně z vnitřního lékařství, praxe na I.interní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Léčebně preventivní péči vykonává na částečný úvazek jako asistentka praktického lékaře. Lektorské a manažerské zkušenosti získala během mnohaleté práce v pozicích prodejce, vedoucí týmu, tréninkové manažerky i manažerky v oblasti lidských zdrojů.  Doplňovací kurzy absolvovala v PriceWaterhouseCoopers, Thomas International, IESE Business School in Barcelona, CMC Graduate School of Business o.p.s. (Čelákovice).

Ing. Petr Matušinský
vedoucí auditor, lektor
Je zaměstnancem TÜV NORD Czech (RWTÜV) od r. 2000,  je auditorem QMS, EMS, OHSAS, EnMS, SA 8000 a TSP. Působí rovněž jako odborný garant v oblasti certifikace environmentálního systému řízení a vedoucí ověřovacího orgánu emisních výkazů skleníkových plynů.

 

Ing. Ladislav Nádvorník
vedoucí auditor, lektor
V roce 2005 byl přijat jako auditor systémů řízení kvality (QMS), kvalifikace se postupně rozšířila na oblast auditů v oblasti systémů řízení životního prostředí (EMS) a bezpečnosti práce (OHSAS), přičemž ve všech třech oblastech má kvalifikaci vedoucího auditora.

Celý popis

Činnost auditora vykonává převážně v České republice, případně v dalších zemích – například Slovensko nebo Ukrajina Na základě zkušeností z minulé praxe ve výrobních závodech a samosprávě si rovněž udržuje a doplňuje kvalifikaci jako osoba odborně způsobilá pro posuzování rizik bezpečnosti práce, což jej, kromě jiného, opravňuje k působení lektora školení personálu dle systému SCC (Sicherheits certifikat contractoren / Safety Certificate Contractors) používaného v mnoha zemích Evropy.

Ing. Ota Ohlídal
vedoucí auditor, lektor
Je auditorem systému kvality a environmentu od roku 2008 a působil v několika mezinárodních firmách (Continental, DELPHI) jako auditor třetí stranou. Od roku 2010 je auditorem kvality dle automobilové normy ISO/TS 16949, resp. od roku 2017 auditorem kvality dle automobilové normy IATF 16949.
Lektorem systému kvality se stal v roce 2008. Od roku 2015 působí jako lektor pro společnost TÜV NORD Czech.

Celý popis

Specializuje se na školení v oblasti systémů řízení kvality pro automobilový průmysl, nástroje kvality v automobilovém průmyslu jako jsou MSA, SPC, FMEA, APQP, PPAP. Ve svých školeních se zaměřuje se na využití v praxi a využívá přitom své zkušenosti z předešlých firem (např. ŠKODA AUTO, Faurecia, Bobcat), kde působil na různých pozicích v oblasti vývoje a řízení kvality a také zkušenosti ze svého ročního působení ve společnosti Volkswagen AG ve Wolfsburgu.

Ing. Ladislav Parchaňský
odborný inspektor, lektor
Je odborným inspektorem pro oblast strojních a elektrických zařízení a zároveň auditorem systému kvality, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací. V minulosti působil v několika významných společnostech z oblasti strojírenství a automotive, především na úseku údržby technických zařízení.
Lektorem se stal v roce 2012 a od této doby pracuje jako inspektor, auditor a lektor pro společnost TÜV NORD Czech.
Specializuje se na školení v oblasti bezpečnosti strojních zařízení.

Ing. František Procháska
auditor, úřední znalec, odborný inspektor, lektor
Pracuje od roku 1994 jako auditor, úřední znalec, odborný inspektor a lektor pro: materiály, svařování, posuzování SJ výrobců materiálů a tlakových zařízení a posuzování shody tlakových zařízení ve společnostech TÜV NORD Systems a TÜV NORD Czech.
Specializuje se na školení v oblastech: aplikace evropských směrnic a norem pro TZ, norem pro materiály TZ, německých předpisů pro TZ (AD2000 Merkblatt) a SJ pro výrobce materiálů a svařování TZ.
Ve školeních se zaměřuje na příklady praktického použití, s využitím dlouholetých zkušeností získaných při činnostech v mnoha významných tuzemských i zahraničních firmách.

Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.
vedoucí auditor, lektor
Od roku 1997 působí v oblasti systémové certifikace, od roku 2001 pak přímo jako auditor třetí stranou. Jeho doménou jsou systémy kvality, environmentu, bezpečnosti práce, hospodaření energiemi a také společenské odpovědnosti. Spolupracoval, ať již interně nebo externě, s Det Norske Vertitas (nyní DNV GL), Bureau Veritas, TÜV SÜD, SGS či Moody International (nyní Intertek). Kromě rozsáhlých domácích i zahraničních zkušeností z auditování (např. Plzeňský Prazdroj, ČEZ, ŠKODA AUTO, SIEMENS) je také školeným lektorem se zkušenostmi s přednášením na akreditovaných kursech IRCA. Na školeních bohatě uplatňuje své zkušenosti z dlouholeté auditorské i lektorské praxe a také z různých průmyslových odvětví i z různých zemí.

Bc. Petra Školová
lektor
je poradkyní pro zdravý životní styl. Vlastní studio Zdravého životního stylu v Táboře, kde své klienty učí aplikovat teoretické znalosti o zdravé stravě, pohybu a relaxace do praxe.

Celý popis

Specializuje se na školení v oblasti ….

 

Zdravého životního stylu a to s pomocí bio-psycho-sociálního (celostního) přístupu. Tedy portfolio školení je široké, od zdravého stravování v sedavém zaměstnání, po nastavení ergonomie sedu či správné manipulace s těžkými břemeny. Snaží se, aby lidé pochopili, že Zdravý životní styl je opravdu styl života a NE chvilkové dodržování nějakého vytvořeného jídelníčku či sportovního plánu.

Paní Školová své zkušenosti v oblasti sportu a zdraví nabírala již od mládí. Závodně se věnovala karate, kde získala úspěchy na republikové i evropské úrovni. Vysokou školu studovala částečně ve Slovinském Koperu na Primorské univerzitě, kde získala vědomosti v rehabilitačně regeneračním odvětví.

Motto: „Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic.“ Dr. Halfdana Mahlera (bývalý ředitel WHO)

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
znalec projektového managementu
Je tajemníkem Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní, ČVUT v Praze, lektorem manažersko-ekonomických předmětů na Fakultě strojní a vědecko-výzkumným pracovníkem.
Kariéru vysokoškolského lektora zahájil souběžně s doktorským studiem v roce 2006 a v současné době se podílí na výuce předmětů Manažerské propočty, Podnikatelství a management, Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu, Integrace v systému podnikového řízení, Management, Economics and Finance.

Celý popis

Postupně byl zapojen do řešení celé řady vzdělávacích i vědecko-výzkumných projektů a to jak v pozici řadového člena, tak i spoluautora, manažera projektu a koordinátora výzkumného týmu. V roce 2016 začal působit jako lektor pro společnost TÜV NORD Czech.

Specializuje se na školení v oblasti ekonomického a environmentálního hodnocení technických projektů, nákladového řízení a integrace systému podnikového řízení a výrobního managementu. Ve svých školeních klade důraz na pochopení širších souvislostí a vzájemných vazeb mezi jednotlivými prvky probíraného problému, dále na pochopení problematiky prostřednictvím názorné ilustrace pomocí případových studií.

Je autorem odborných článků v tuzemských i zahraničních prestižních žurnálech se zaměřením především na hodnocení ekonomických a environmentálních dopadů životního cyklu produktů a management údržby strojů. .