Energetický management

Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, jehož přínosem jsou zejména:
– úspory nákladů za energie a média (díky sledování spotřeb, nákladů a efektivity provozu),
– eliminace sankcí (díky sledování dokumentů souvisejících s energetickými toky a legislativy),
– optimální investice (díky dlouhodobým informacím o energetických tocích, efektivitě provozu a návratnosti vložených prostředků),
– snížení emisí a imisí škodlivých látek,
– monitorování (sběr dat, odečty měření, kontrola faktur/odpovědných pracovníků),
– vyhodnocování (analýza energetické bilance/odběrových diagramů/návratnosti, simulace),
– realizace (opatření/kontrol/periodicity monitorování/personálu, aktualizace smluv)…

Pomáháme Vám zavést energetický management, jehož cílem je postupné dosahování významného snížení provozních nákladů a zlepšení organizace práce. V rámci prvního cíle se snažíme např. o zlepšování tepelně technických vlastností budov, efektivnější provozy, využití obnovitelných zdrojů apod.
Energetický management je definován normou kvality ČSN EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií.

Podkategorie

  • Žádné rubriky