SME Základní kurz – (školení + zkoušky)

13 900  vč. DPH

Pro přihlášení na školení postupujte takto:

 1. Nejprve vyberte možnost z nabízených termínů na vámi vybrané školení. Po otevření nabídky s termíny školení si vyberte termín školení. V detailech jednotlivých termínů se zobrazí upozornění na minimální počet přihlášených posluchačů potřebný pro uskutečnění školení a informace o počtu volných míst na Vámi vybraný termín.
 2. Zadejte Jméno a příjmení účastníka + Email účastníka (na tuto adresu vám přijde email, který potvrzuje správné přihlášení do systému), Datum narození účastníka (vyplňujte s lomítkem /, nebo bez mezer), Číslo SME kmenové.
 3. Klikněte na políčko „Přihlásit se“. Tímto krokem vložíte účastníka do „košíku“ v pravém horním rohu.
 4. Nadále můžete pokračovat s přihlášením dalších osob na stejný kurz nebo zcela odlišný. Doporučujeme účastníky evidovat zároveň na ZKOUŠKY nebo PŘEZKOUŠENÍ k jednotlivým Základním nebo Prohlubovacích kurzům, obdobným způsobem.
 5. Pokud jste dokončili všechny objednávky, klikněte na „košík“ v pravém horním rohu.
 6. Zobrazí se vám „Rekapitulace objednaných kurzů“. Zde můžete zkontrolovat všechny své zadané údaje o účastnících. Případně můžete z košíku kdykoliv odstranit položku, kterou nechcete evidovat, za pomocí „červeného křížku“ umístěného vždy vlevo vedle konkrétní položky.
 7. Pokud jste si jisti, že nebudete další kurzy objednávat, klikněte na políčko „Dokončit objednávku“.
 8. Zobrazí se vám „Údaje pro přihlášení“, : Fakturační údaje. Vyplňte prosím Název firmy, Adresu ulice, Město, PSČ, Telefon, Emailovou adresu na fakturační oddělení (na tuto adresu přijde fakturační email s údaji o úhradě kurzu), IČ, DIČ, případně Poznámky k objednávce (zde můžete uvést jakýkoliv váš požadavek (např.: Žádám o ubytování…).
 9. Pokud jste si jisti, že jste s objednávkou hotovi, klikněte na políčko „Objednat“.
 10. Tímto jste nezávazně objednali kurz. Emailem vám přijde potvrzující email o správně vykonané objednávce. Tuto objednávku můžete zrušit až 11 dnů před konáním kurzu.
 11. Fakturační email přijde na adresu, kterou jste uvedli do fakturačních údajů, cca 8 dnů před konáním kurzu.
Vyčistit
 Kč

STK TÜV NORD Czech, s.r.o.
Skorkovská 1537
198 00 Praha 14-Černý Most

ÚČEL KURZU:

„SME základní kurz – školení“ je určen pro pracovníky stanic měření emisí, kteří potřebují získat k výkonu svého povolání „profesní osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí“.
Zájemce o profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí musí absolvovat výuku v základním kurzu měření emisí a úspěšně složit závěrečnou praktickou a písemnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění měření emisí. SME základní kurz trvá celkem pět dní včetně zkoušek.

OTÁZKY K ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ ZKOUŠCE NALEZNETE NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA DOPRAVY ZDE. 

OBSAH ZÁKLADNÍHO KURZU ME

Učební osnova základního kurzu k získání odborné způsobilosti k měření emisí  ve stanici měření emisí je uvedena v Příloze č.16, písmenu a), vyhlášky č.211/2018 Sb. (k zobrazení přílohy klikněte zde: Příloha č 16 vyhlášky 211-2018 Sb.).

Postup při závěrečné zkoušce odborné způsobilosti k měření emisí ve stanici měření emisí je popsán v Příloze č.17, písmenu a), vyhlášky č.211/2018 Sb. (k zobrazení přílohy klikněte zde: Příloha č 17 vyhlášky 211-2018 Sb.).

Upozornění:
SME Základní kurz – školení (teorie + praxe) + praktická zkouška“ neobsahuje závěrečnou písemnou zkoušku. Na část 2 je nutné se přihlásit samostatně a to v termínech označených jako: "SME základní kurz-písemná zkouška".
K ORGANIZACI KURZU
Absolvováním „SME-Základní kurz" získá posluchač automaticky i osvědčení obsluhy "informačního systému technických prohlídek" (dále jen IS TP).
Kompletní „SME Základní kurz“ probíhá vždy v pěti dnech dle tohoto rozvrhu:
1) První až třetí den:  teoretická a praktická výuka (08:00 – 15:30

2) Čtvrtý den: Písemná zkouška (8:00 - 15:00) - čas je vždy upřesněn pro konkrétní termín zkoušky. Písemná část zkoušky nemusí přímo navazovat na školení.

3) Pátý den: Praktická zkouška z měření emisí (8:00 - 16:00) (Při větším počtu posluchačů se praktická zkouška provádí ve více dnech)

Nezbytnou podmínkou pro zařazení posluchače do „SME Základního kurzu“ je prokazatelné uhrazení poplatku za školení (viz. informace v e-mailové komunikaci o „Potvrzení zájmu o rezervaci“ a „Potvrzení o zařazení do „SME Základního kurzu“).
Základní kurz SME se uskuteční ,bude-li přihlášeno minimálně 10 posluchačů.
NUTNÉ DOKLADY K ZAŘAZENÍ DO KURZU a POPLATKY
Ze znění odstavce (2), §60 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění vyplývá, že pro zařazení posluchače do „SME Základního kurzu“ je nutné doložit tyto doklady:
1) doklad o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel a odbornou praxi ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu 3 let,
2) doklad o bezúhonnosti (v rozsahu dle znění §60, odst. 2, písmene e) zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění) Výpis z rejstříku trestů né starší 3 měsíců ke dni konání „zkoušky“ resp. „SME Základního kurzu“ nebo v požadovaném termínu podaná žádost na Ministerstvo dopravy prostřednictvím TÜV NORD o zjištění bezúhonnosti podle odst. 3, §60 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění.
3) platný doklad totožnosti (občanský průkaz, případně jiný na roveň občanskému průkazu postavený doklad ke kontrole totožnosti),

4) platný řidičský průkaz pro skupiny vozidel , jejichž technické prohlídky / měření emisí bude provádět (dle znění §60, odstavce 2), písmene b)).

Zájemce o získání profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí nesmí být ve střetu zájmů ve vztahu k provádění technických prohlídek; ve střetu zájmů je osoba, která

 1. provozuje podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost spočívající v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků,
 2. je členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti prodeje nebo opravy vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků. (Dle §60. odstavce 2, písmene f) a odstavce 5 )

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je nutné při vydání „Profesního osvědčení mechanika“ za toto vydání Ministerstvu předat kolek v hodnotě 1000 Kč. (Školící organizace kolky nezabezpečuje.)

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ POSLUCHAČE
- psací potřeby + blok na záznamy,
- zákon č.56/2001 Sb. včetně jeho prováděcí vyhlášky č. 211/2018 Sb.
- soubor otázek pro zkoušky mechaniků měření v základním kurzu.
- pro praktickou část školení - vhodné oblečení a obuv
CENA KURZU
„SME Základní kurz – školení + praktická zkouška (3 dny teoretická výuka+ 1 den praktická výuka + 1 den písemná zkouška) ………….13 900  (včetně DPH 21%)
V závislosti od počtu posluchačů se provádí praktická výuka a praktické zkoušky ve více dnech (vždy se upřesňuje v rámci konkrétního kurzu).
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Cena zahrnuje náklady na občerstvení (2x Coffee break).
Oběd si zajišťují účastnící kurzu individuálně.
Pitný režim v průběhu školení je zajištěn v učebně automatem na pitnou vodu.
Ubytování si zajišťují účastnící kurzu individuálně.
PARKOVÁNÍ
Jelikož v místě konání základního kurzu nelze parkovat, využijte k parkování okolní parkoviště (např. u obchodních center).

Další informace

Termín 2024

19. – 23. 2, 18. – 22. 3, 15.- 19. 4, 20. – 24. 5, 24. – 28. 6, 16. – 20. 9, 14 – 18. 10, 11 – 15. 11, 2. – 6. 12