SME Prohlubovací kurzy – PŘEZKOUŠENÍ

Pokud jste absolvoval/a „Prohlubovací kurz – školení“ u společnosti TÜV NORD je přezkoušení 0 Kč a můžete zvolit varianty zkoušek s cenou (0 Kč)

Pokud jste neabsolvoval/a „Prohlubovací kurz – školení“ u společnosti TÜV NORD je nutné uhradit za zkoušku 1000 Kč. 

Vyčistit
 Kč
Select filesDrag File Here
Select filesDrag File Here
Select filesDrag File Here
Select filesDrag File Here
Select filesDrag File Here
Select filesDrag File Here

Sídlo společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9 Libeň

Popis

SME Prohlubovací kurz – Přezkoušení  ÚČEL KURZU: „SME-Prohlubovací kurz – přezkoušení“ je určen pro držitele profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí, kteří si potřebují prodloužit platnost tohoto osvědčení. OBSAH KURZU: SME prohlubovací kurzy – přezkoušení probíhají v souladu s písmenem b), přílohy č. 17 vyhlášky č. 211/2018 Sb..Přezkoušení se provádí formou písemného testu. Na vyplnění testu je 45 minut. Závěrečný test je sestaven z 30-ti testovacích otázek, které Ministerstvo dopravy pravidelně zveřejňuje na svých internetových stránkách. Upozornění: „SME Prohlubovací kurz – školení“neobsahuje část s názvem : Závěrečná zkouška – přezkoušení. Na „SME Prohlubovací kurz – přezkoušení“ je nutné se přihlásit samostatně, a to ve vyhlášených termínech viz. “SME-Prohlubovací kurzy – přezkoušení“! K ORGANIZACI PŘEZKOUŠENÍ Každý „SME-Prohlubovací kurz – přezkoušení“ probíhá v časech vyhlašovaných aktuálně dle počtu posluchačů. O konkrétním času zahájení přezkoušení jsou posluchači informování v průběhu školení. V případě většího zájmu posluchačů o přezkoušení ve vypsaném termínu může být během jednoho dne vypsáno více časových termínů přezkoušení. OTÁZKY K ZÁVĚREČNÉMU PÍSEMNÉMU PŘEZKOUŠENÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA DOPRAVY ZDE.  POTŘEBNÉ DOKLADY Při prezenci je nutné předložit: 1) platný doklad o totožnosti (občanský průkaz případně jiný na roveň občanskému průkazu postavený doklad o totožnosti),2) originál profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí  (je možné oskenovat obě strany osvědčení a “scan” přiložit  k objednávce školení -viz. pole pro vložení souborů ve formuláři s daty pro MD a daty pro fakturaci), 2) originál výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců4) potvrzení o absolvování “SME-Prohlubovacího kurzu-školení” (potvrzení vydává pověřená školící organizace, která školení uskutečnila) 3) čestné prohlášení posluchače, že je schopen vykonat závěrečný test (formulář naleznete v části “ke stažení” ve svém uživatelském účtu), 4) platný řidičský průkaz. Bez předložení výše uvedených dokladů nemůže v souladu se zkušebním řádem platným pro zkoušky a přezkoušení Ministerstvo dopravy ani po úspěšném vyplnění závěrečného testu prodloužit posluchači profesní osvědčení emisního technika. Na „SME Prohlubovací kurz“ nelze přijmout posluchače, pokud není prokazatelně doloženo/ověřeno proplacení poplatku za účast v „SME – Prohlubovacím kurzu- přezkoušení“.  DOPORUČENÉ VYBAVENÍ POSLUCHAČE – psací potřeby. CENA KURZU SME Prohlubovací kurz – přezkoušení: Cena …….1000,0 Kč  (včetně DPH 21%) Pokud posluchač absolvoval SME-Prohlubovací kurz – školení u společnosti TÜV NORD Czech s.r.o., je cena přezkoušení zahrnuta v ceně SME-Prohlubovacího kurzu- školení. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ Cena zahrnuje náklady na občerstvení (2x Coffee break). Oběd si zajišťují účastnící kurzu individuálně. Pitný režim v průběhu školení je zajištěn v učebně automatem na pitnou vodu. Ubytování si zajišťují účastnící kurzu individuálně.

Další informace

Termíny 2024

29. 2., 28. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6., 1. 8., 12. 9., 10. 10, 7. 11., 12. 12.