SME Základní kurz – (závěrečná písemná zkouška)

Pro přihlášení na školení postupujte takto:

  1. Pokud jste absolvoval/a „Základní kurz – školení“ u společnosti TÜV NORD je zkouška zdarma a můžete zvolit varianty zkoušek s cenou (0 Kč) Pokud jste neabsolvoval/a „Základní kurz – školení“ u společnosti TÜV NORD je nutné uhradit za zkoušku 1000 Kč. 
Vyčistit
 Kč

Katalogové číslo: - Kategorie: ,

STK TÜV NORD Czech, s.r.o.
Skorkovská 1537
198 00 Praha 14-Černý Most

Popis

ÚČEL KURZU:

„SME základní kurz – “závěrečná písemná zkouška“ je určen pro posluchače “SME základního kurzu-školení a praktická zkouška” kteří tento kurz absolvovali a uspěli při praktické zkoušce z měření emisí a nyní potřebují uzavřít SME základní kurz absolvováním  závěrečné písemné zkoušky.
Zájemce o profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí musí úspěšně složit závěrečnou písemnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění měření emisí.  Závěrečná písemná zkouška probíhá v termínech vyhlášených Ministerstvem Dopravy.

K organizaci závěrečné písemné zkoušky:

Písemná část zkoušky (test) obsahuje 30 otázek a čas na vyplnění testu je 45 minut. Postup při závěrečné zkoušce odborné způsobilosti k měření emisí ve stanici měření emisí je popsán v Příloze č.17, písmenu a), vyhlášky č. 211/2018 Sb..

OTÁZKY K ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ ZKOUŠCE NALEZNETE NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA DOPRAVY ZDE. 

NUTNÉ DOKLADY K ZAŘAZENÍ DO KURZU a POPLATKY
Ze znění odstavce (2), §60 zákona č. 56/2001Sb. v platném znění vyplývá, že pro zařazení posluchače do „SME Základního kurzu“ je nutné doložit tyto doklady:
1) doklad o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel a odbornou praxi ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu 3 let,
2) doklad o bezúhonnosti (v rozsahu dle znění §60, odst. 2, písmene e) zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění) Výpis z rejstříku trestů né starší 3 měsíců ke dni konání „zkoušky“ resp. „SME Základního kurzu“ nebo v požadovaném termínu podaná žádost na Ministerstvo dopravy prostřednictvím TÜV NORD o zjištění bezúhonnosti podle odst. 3, §60 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění.
3) platný doklad totožnosti (občanský průkaz, případně jiný na roveň občanskému průkazu postavený doklad ke kontrole totožnosti),

4) platný řidičský průkaz pro skupiny vozidel , jejichž technické prohlídky / měření emisí bude provádět (dle znění §60, odstavce 2), písmene b)).

Zájemce o získání profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí nesmí být ve střetu zájmů ve vztahu k provádění technických prohlídek; ve střetu zájmů je osoba, která

  1. provozuje podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost spočívající v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků,
  2. je členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti prodeje nebo opravy vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků. (Dle §60. odstavce 2, písmene f) a odstavce 5 ).

Dle zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích je nutné při vydání „Profesního osvědčení mechanika“ za toto vydání Ministerstvu předat kolek v hodnotě 1000 Kč. (Školící organizace kolky nezabezpečuje.)

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ POSLUCHAČE
– psací potřeby + blok na záznamy,
– zákon č.56/2001Sb. včetně jeho prováděcí vyhlášky č. 211/2018 Sb.
– soubor otázek pro zkoušky mechaniků měření v základním kurzu.
CENA KURZU
Pokud posluchač absolvoval „SME základní kurz – školení + praktickou zkoušku“ u společnosti TÜV NORD a o absolvování školení předloží „Potvrzení o absolvování školení“ je závěrečná písemná zkouška zdarma.
Pokud bylo „SME základní kurz – školení + praktická zkouška“ uskutečněno u jiné školící organizace a od této školící organizace bude předloženo potvrzení o absolvování „prohlubovacího kurzu – školení“ včetně výsledku praktické zkoušky z měření emisí je cena za závěrečnou písemnou zkoušku 1000 Kč (včetně DPH 21%).

V závislosti od počtu posluchačů se provádí závěrečný písemný test ve více termínech během zkušebního dne. O termínu zahájení zkoušku budete informování při potvrzení o zařazení do příslušného termínu závěrečné zkoušky minimálně 10 dnů před termínem zkoušky.
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Cena zahrnuje náklady na občerstvení (2x Coffee break).
Oběd si zajišťují účastnící kurzu individuálně.
Pitný režim v průběhu školení je zajištěn v učebně automatem na pitnou vodu.
Ubytování si zajišťují účastnící kurzu individuálně.

Další informace

Termín 2023

23. 2., 24. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6., 15. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12.