SME Základní kurz – (závěrečná písemná zkouška)

Pro přihlášení na školení postupujte takto:

  1. Pokud jste absolvoval/a „Základní kurz – školení“ u společnosti TÜV NORD je zkouška zdarma a můžete zvolit varianty zkoušek s cenou (0 Kč) Pokud jste neabsolvoval/a „Základní kurz – školení“ u společnosti TÜV NORD je nutné uhradit za zkoušku 1000 Kč. 
Vyčistit
 Kč

Katalogové číslo: - Kategorie: ,

STK TÜV NORD Czech, s.r.o.
Skorkovská 1537
198 00 Praha 14-Černý Most

Popis

ÚČEL KURZU:

„SME základní kurz – “závěrečná písemná zkouška“ je určen pro posluchače “SME základního kurzu-školení a praktická zkouška” kteří tento kurz absolvovali a uspěli při praktické zkoušce z měření emisí a nyní potřebují uzavřít SME základní kurz absolvováním  závěrečné písemné zkoušky.
Zájemce o profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí musí úspěšně složit závěrečnou písemnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění měření emisí.  Závěrečná písemná zkouška probíhá v termínech vyhlášených Ministerstvem Dopravy.

K organizaci závěrečné písemné zkoušky:

Písemná část zkoušky (test) obsahuje 30 otázek a čas na vyplnění testu je 45 minut. Postup při závěrečné zkoušce odborné způsobilosti k měření emisí ve stanici měření emisí je popsán v Příloze č.17, písmenu a), vyhlášky č. 211/2018 Sb..

OTÁZKY K ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ ZKOUŠCE NALEZNETE NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA DOPRAVY ZDE. 

NUTNÉ DOKLADY K ZAŘAZENÍ DO KURZU a POPLATKY
Ze znění odstavce (2), §60 zákona č. 56/2001Sb. v platném znění vyplývá, že pro zařazení posluchače do „SME Základního kurzu“ je nutné doložit tyto doklady:
1) doklad o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel a odbornou praxi ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu 3 let,
2) doklad o bezúhonnosti (v rozsahu dle znění §60, odst. 2, písmene e) zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění) Výpis z rejstříku trestů né starší 3 měsíců ke dni konání „zkoušky“ resp. „SME Základního kurzu“ nebo v požadovaném termínu podaná žádost na Ministerstvo dopravy prostřednictvím TÜV NORD o zjištění bezúhonnosti podle odst. 3, §60 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění.
3) platný doklad totožnosti (občanský průkaz, případně jiný na roveň občanskému průkazu postavený doklad ke kontrole totožnosti),

4) platný řidičský průkaz pro skupiny vozidel , jejichž technické prohlídky / měření emisí bude provádět (dle znění §60, odstavce 2), písmene b)).

Zájemce o získání profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí nesmí být ve střetu zájmů ve vztahu k provádění technických prohlídek; ve střetu zájmů je osoba, která

  1. provozuje podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost spočívající v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků,
  2. je členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti prodeje nebo opravy vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků. (Dle §60. odstavce 2, písmene f) a odstavce 5 ).

Dle zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích je nutné při vydání „Profesního osvědčení mechanika“ za toto vydání Ministerstvu předat kolek v hodnotě 1000 Kč. (Školící organizace kolky nezabezpečuje.)

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ POSLUCHAČE
– psací potřeby + blok na záznamy,
– zákon č.56/2001Sb. včetně jeho prováděcí vyhlášky č. 211/2018 Sb.
– soubor otázek pro zkoušky mechaniků měření v základním kurzu.
CENA KURZU
Pokud posluchač absolvoval „SME základní kurz – školení + praktickou zkoušku“ u společnosti TÜV NORD a o absolvování školení předloží „Potvrzení o absolvování školení“ je závěrečná písemná zkouška zdarma.
Pokud bylo „SME základní kurz – školení + praktická zkouška“ uskutečněno u jiné školící organizace a od této školící organizace bude předloženo potvrzení o absolvování „prohlubovacího kurzu – školení“ včetně výsledku praktické zkoušky z měření emisí je cena za závěrečnou písemnou zkoušku 1000 Kč (včetně DPH 21%).

V závislosti od počtu posluchačů se provádí závěrečný písemný test ve více termínech během zkušebního dne. O termínu zahájení zkoušku budete informování při potvrzení o zařazení do příslušného termínu závěrečné zkoušky minimálně 10 dnů před termínem zkoušky.
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Cena zahrnuje náklady na občerstvení (2x Coffee break).
Oběd si zajišťují účastnící kurzu individuálně.
Pitný režim v průběhu školení je zajištěn v učebně automatem na pitnou vodu.
Ubytování si zajišťují účastnící kurzu individuálně.

Další informace

Termín 2023

8. 12.